Thursday, March 3, 2011

कहाणी

कारो घोड़ो

लेखक : सुकेश साहनी

(सिन्धी अनुवाद: देवी नागराणी)

<dnangrani@gmail.com>

आदमकद आइने जे साम्हूँ हुन टाइ जी गंढ‍ि ठीक कई ऐं पोइ विदेशी इत्र जे फ़ुव्वारे सा पंह‍िजी खमीस खे तर कयो ॥ उन्ही वेल शानू ठुमकदो अग्याँ आयो ऐं हुन जी टंगुन खे भाकुर में भरयो।

रामू ,बहादुर ,शंकर ,किथे मरी व्या आह‍ियो सभु। उन जी चीखूं बुधी करे ,बिन सालन जो शानू राइजी ज़ोर-ज़ोर सां रुअण लगो। जाल खे साम्हूँ ईहो डिसी हुन वरी जो़र सां फटकार‍ियो, “तोखे घणा भेरा चयो आहे ,जंहिं वेल मां फैक्टरी वञिणो हुजां , शानूअ खे मुँहिंजे साम्हूं न अचणु डे। पैंट जी क्रीज़ ख़राब करे छड‍ियाईं। बहादुर खे चऊ ,बी पैण्ट प्रेस करे डेदेर ते देर पई थ्ये ।

चिल्लायो छो था। बारु ई त आहे …” जाल लापर्वाहीअ साँ चयो,”शाम जो थोरो जल्दी घर अच‍िजोगुप्ताजीअ वट‍ि कॉकटेल पार्टी आहे।

गों थ्यो तो याद करायई हाण‍ि हू हिकदम थधो थी व्यो,” डार्लिंग,जु शाम जो सते वगे अशोका में मिस्टर जान सां मीटिंग आहे । लगभग बिन करोड़न जो ऑर्डर अजु तय थियण वारो आहे । मां त उते रुझिअल हूंदुस । गुप्ताजीअ वट‍ि काकटेल ते तूं हली वञु. मुँह‍िजी मिठरी मिठरी डार्लिंग।

बसबस हाण‍ि मस्को रहण डे ,मां हली वेंदस , पर ममीअ जी तबीयत तमाम घणी खराब आहे। ऐं शाम जो हूअ घर में बिल्कुल अकेली थी पवंदी।

तूँ डॉक्टर विरमानीअ खे फोन करे छड‍ि ,त हूअ कंहिं सुठी नर्स जो इन्तज़ाम करे छडींदी। गुप्ता जी पार्टीअ में तुंहिंजो वञणु तमाम ज़रूरी आहे।

मिस्टर भार्गव,ञां गाल्ह‍ि ठही नाहे …”

आफ़िस पहुचंदे हुन अकाउंटेण्ट जे ठह्यल बही-खाते ते नज़र विझंदे चयो। "असांखे हिन फ़र्म जे ज़रिए घणें में घणों व्हाईट जेनेरेट करणो आहे । असांजी बी फ़र्म जी जेका ब्लैक आमदनी आहे , उनखे हिते एडजस्ट कर‍ि।

सर , कुछ मज़दूरन फ़ैक्ट्रीअ में पंखा लगाइण जी घुर कई आहे।प्रोडक्शन मैनेजर चयो ।

अच्छा ! जु पंहिंजे लाइ पंखन जी घुर कई अथाऊँ, सुभाणे कूलर लगाइण लाइ चवंदा। अह‍िड़न माण्हुन जी छुट्टी करे छड‍ि। हुन चुटकी वञाईंदे चयो । उन्हीअ वक्त फोन जी घण्टी वगी… “साहब मां घर मां रामू थो गाल्हायां अमां की तबीयत…”

रामूहुन दहाड़‍ियो, “ तोखे घणा भेरा चयो आहे त नंढियुन -नंढियुन गालिहयुन लाइ मूंखे डिस्टर्ब ने कंदो कर‍ि । डॉक्टर खे फोन करीं हा।

हुन फ़ैक्स जा जवाब त्यार कराया ते पोइ मींट‍िग जा फ़ाइल डिसण लगो । आपरेटर वरी हुन खे घर मां फोन अचण जी इतला डिनी- “ मिस्टर आनंद , तव्हांजी माऊ सूर सां बेहाल आहे “ -डॉक्टर विरमानी लाइन ते हो-“तव्हांखे खे तुरन्त घर अचणु घुरजे।

" डॉक्टर जो कुछ करणो आहे तव्हांखे ई करणो आहे। हूअं ब‍ि मूंखे हिक तमाम ज़रूरी मीटिंग में वञणो आहे। करोड़न जो मामलो आहे । मां घर न अची सघन्दुस। तव्हां माऊ खे सूर घट करण वारी सुई हणी छडियोस।

हुन वाच ते नज़र विधी - साढ़ा छ: थी व्या हुआ ॥ तडहिं फ़ोन जी घंटी वरी वगी

आनन्द साहब , इंजेक्शन जो कोई असर डिसण में नथो अचे । मम्मी तव्हां जे नाले जी रट लगाए वेठी आहे । तव्हां अची वञो त शायद दवा कुछ असर करे

डॉक्टर तव्हां आह‍ियो या मां?” हाण हुन गुस्से सां चिल्लायो -“ हर महीने तव्हां खे हिक तगड़ी रक़म कहिं गाल्‍िह जे लाइ डिनी वेन्दी आहे । तव्हांखे माऊ लाइ जो ठीक थो लगेव उहो करयोही बुढ़ा समझंदा आहिन-जेतरो शोर कबो ओतरी ही वधीक उन्हन जी सेवा थीन्दी।चई हुन रिसीवर वापस फ़िटी कयो ।

ऑफ़िस खां कार ताईं जो फ़ासलो हो सो हुन डोड़न्दे तय कयो त पोइ आंधमांद वारे आवाज़ में ड्राइवर खे चयो-“ सते वजे ताईं अशोका होटल पहुचणो आहे। बन्दूक जी गोलीअ जी रफ़्तार सां गाड़ी हलाइ।

-----------------------------------

No comments:

Post a Comment