Saturday, March 5, 2011

कुदरत जो करिश्मो
डिसु कुदरत जो करिश्मो,
जंहिं इनसानु बणायो आ.
सुहिणा-सुठा दयावान पर,
शैतानु बि गडु॒ ठाहियो आ.
हर को समझे मां खीर जियां उज‍िरो,
अन्दर‍ि कूड़ु कपटु समायो आ.
हिक बि॒ए जी टंग छिके,
छो पाण खे सतायो आ.
--अंजलि तुलसियाणी
anjalitulsiani@yahoo.co.in

No comments:

Post a Comment