Wednesday, December 2, 2009

विख -10

विख -10

स्याणो इन्सान केरु आहे ? - देवेन्द्र कोड॒वाणी

वाह ड़े मोबाईल फोन - घनश्याम लालवाणी

नवां किताब

पढ़ण लाइ हेठीं लिंक ते क्लिक करियो

http://docs.google.com/fileview?id=0B04DWr_wjawiMGZiZjY4OWItMDVmOC00NWU3LWI0MDctODk4Yjg0OGFjNWU3&hl=en

विख -9

विख -9

पंजिकिड़ा - खीमन मूलाणी

न वञु लक्ष्मी माता - घनश्याम लालवाणी

नवां किताब

पढ़ण लाइ हेठीं लिंक ते क्लिक करियो

http://docs.google.com/fileview?id=0B04DWr_wjawiZmFmNTAzYTgtMDQ1ZS00MTExLTlkMWMtZTk2MDgwMTI3MmU2&hl=en

विख -8

विख -8
बाल गीतु - लक्ष्मण दुबे
रुसिणी - गोपाल हासाणी‍
पढ़ण लाइ हेठीं लिंक ते क्लिक करियो
http://docs.google.com/fileview?id=0B04DWr_wjawiMDA0N2JlOTUtMzM2ZC00OWIxLWE1ZGQtNDNiZjE3YTRjNjE4

Tuesday, December 1, 2009

विख-1


किथे गुम न थी वञे असांजी सुञाणप - वासुदेव 'सिंधु भारती'
ग़ज़ल - नारी लछ्वानी
जहिं घर उस न वञे , तंहिं घर डॉक्टर वञे - गोपाल हासाणी
विख-2


सिन्धी फौजीअ जी नज़र सां भारत -पाक सरहद जो दर्शन - कर्नल (रिटायर्ड) नारायण पारवाणी , तर्जुमो - भग॒वान बा॒बा॒णी
डुकंदो आउ - मुरली एन गोविन्दाणी

विख-3


सिन्धी फौजीअ जी नज़र सां भारत - पाक सरहद जो दर्शन - कर्नल (रिटायर्ड) नारायण पारवाणी , तर्जुमो - भग॒वान बा॒बा॒णी
मिठिड़ी बो॒ली - पारू चावला
भाई चैनराइ लुंडु 'सामी' - प्रो लछमण परसराम हर्दवाणी
जीवन गुलशनु - कमल प्यासी

विख-4


प्रार्थना - खीमन मूलाणी
असीं छो था खिलूँ ? -प्रो लछमण परसराम हर्दवाणी
सुकल बर्फ - गोपाल हासाणी

विख-5


भाषा ऐं लिपी - गोपाल हासाणी
ग़ज़ल - भग॒वान बा॒बा॒णी

विख-6भारती वायुसेना जो जांबाजु सुर्मो फ़्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंदाणी - वासुदेव 'सिंधु भारती', जयपुर
सिंधु माता - पहिलाज राइ 'मुसाफ़िर'

विख-7


भारती वायुसेना जो जांबाजु सुर्मो फ़्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंदाणी - वासुदेव 'सिंधु भारती' जयपुर
प्रेम जी जोति - मुरली एन गोविन्दाणी