Saturday, March 5, 2011

ग़ज़ल

पल जो कोई भलि पतो कोन्हे,

वक्तु थींदो कहिं बुढो कोन्हे.


तूं बि हिन शहिर खे सुञाणीं थो,

मोड़ु तोखां त को गुझो कोन्हे.


चांदनीअ सां रखीं फ़कति नातो,

तो डिठो दरु उमास जो कोन्हे.


खूहु गोल्हे लधो मिठो आ हुन,

समुंड मां खेसि आसिरो कोन्हे.


तुंहिंजी थाल्ही बि थी वई छाणी,

सभु छणी व्या, उसूलु को कोन्हे.


तूं बि विश्वासु थो करीं कंहिंते,

पाछो ऊंदहि में डिसिजंदो कोन्हे.


खिल कायो वजूद सारे खे,

लुत्फ़ु को इअं त ओतिबो कोन्हे.


गाल्हि हुन जी बुधी अची खिल वई,

हुन जो नालनि सां को वास्तो कोन्हे.


हाणे गूंगो बि बड़िबड़ियो थी प्यो,

जख्‍मु कोई संदसि छुटो कोन्हे.

--खीमन यू मूलाणी

ए-न्यू 14 /134,

बैरागढ़, भेपाल-462030

फोन - 09425051715

No comments:

Post a Comment